Ext. search


ELECTIONS IN ARMENIA 21
Վերլուծություններ
Մասնակցություն և արագությունների հաշվարկ
ELECTIONS IN ARMENIA 2018
Վերլուծություններ
Ընտրողներ ըստ անունների, ծննդյան օրերի և հասցեների 2013-2015-2017-2018 թթ.
ELECTIONS IN ARMENIA 2017
Մասնակցություն և արագությունների հաշվարկ
Քվեների բաշխումը ըստ մասնակցության տոկոսների
REFERENDUM IN ARMENIA 2015
Քվեների բաշխումները
Այո-Ոչ կախված մասնակցությունից
Քվեարկության ընթացք, արագություն
Մասնակցություն ըստ բնակավայրերի
Վերլուծություններ
ELECTION IN ARMENIA 2012-2013
Parliamentary elections 2012
Number of voters published before and after the Election Day (May 6, 2012)
Voters Lists as of May 2012
Analysis of the results of voting.
Presidential elections 2013
Results by communities.
Results in precincts monitored by observers.
Analysis of the results of voting.
Yerevan municipality elections 2013
Distribution of votes for political parties depending on turnout (from percent of voters who voted)
Participation
ELECTION IN RUSSIA 2011
Elections results 2003- 2013
Parliamentary election in Russia 2011


Contacts:
SMS and WhatsApp: +1 208 509 9926
email: gayane@medindex.am