Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԱԲ ԱԳ ԱԴ ԱԵ ԱԶ ԱԹ ԱԼ ԱԽ ԱԾ ԱԿ ԱՂ ԱՃ ԱՄ ԱՅ ԱՆ ԱՇ ԱՈ ԱՈՒ ԱՉ ԱՊ ԱՌ ԱՍ ԱՎ ԱՏ ԱՐ ԱՑ ԱՔ ԱՖ
ԱՑԵ ԱՑԻ
selected terms: 96 page 1 of 1

1. ԱՑԵԲՈՒՏՈԼՈԼ
[ACEBUTOLOL]
49. ԱՑԵՏԻԼԴԻԳՈՔՍԻՆՆԵՐ
[ACETYLDIGOXINS]
2. ԱՑԵԲՈՒՏՈԼՈԼ
[ACEBUTOLOL]
50. ԱՑԵՏԻԼԴԻԳՈՔՍԻՆՆԵՐ
[ACETYLDIGOXINS]
3. ԱՑԵԴԱՊՍՈՆ
[ACEDAPSONE]
51. ԱՑԵՏԻԼԵՆ
[ACETYLENE]
4. ԱՑԵԴԱՊՍՈՆ
[ACEDAPSONE]
52. ԱՑԵՏԻԼԵՆ
[ACETYLENE]
5. ԱՑԵԿԼԻԴԻՆ
[ACECLIDINE]
53. ԱՑԵՏԻԼԷՍՏԵՐԱԶ
[ACETYLESTERASE]
6. ԱՑԵԿԼԻԴԻՆ
[ACECLIDINE]
54. ԱՑԵՏԻԼԷՍՏԵՐԱԶ
[ACETYLESTERASE]
7. ԱՑԵՆԱՖՏԵՆՆԵՐ
[ACENAPHTHENES]
55. ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆ
[ACETYLCHOLINE]
8. ԱՑԵՆԱՖՏԵՆՆԵՐ
[ACENAPHTHENES]
56. ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆ
[ACETYLCHOLINE]
9. ԱՑԵՏԱԲՈՒԼԱՐԻԱ
[ACETABULARIA]
57. ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆԷՍՏԵՐԱԶ
[ACETYLCHOLINESTERASE]
10. ԱՑԵՏԱԲՈՒԼԱՐԻԱ
[ACETABULARIA]
58. ԱՑԵՏԻԼԽՈԼԻՆԷՍՏԵՐԱԶ
[ACETYLCHOLINESTERASE]
11. ԱՑԵՏԱԲՈՒՏՈՆ
[ACETABUTONE]
59. ԱՑԵՏԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ
[ACETYLCARNITINE]
12. ԱՑԵՏԱԲՈՒՏՈՆ
[ACETABUTONE]
60. ԱՑԵՏԻԼԿԱՐՆԻՏԻՆ
[ACETYLCARNITINE]
13. ԱՑԵՏԱԶԻՆ
[ACEPROMAZINE]
61. ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
[ACETYL COENZYME A]
14. ԱՑԵՏԱԶԻՆ
[ACEPROMAZINE]
62. ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ A
[ACETYL COENZYME A]
15. ԱՑԵՏԱԶՈԼԱՄԻԴ
[ACETAZOLAMIDE]
63. ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ Ա ՍԻՆԹԵՏԱԶ
[ACETYL COENZYME A SYNTHETASE]
16. ԱՑԵՏԱԶՈԼԱՄԻԴ
[ACETAZOLAMIDE]
64. ԱՑԵՏԻԼԿՈԷՆԶԻՄ Ա ՍԻՆԹԵՏԱԶ
[ACETYL COENZYME A SYNTHETASE]
17. ԱՑԵՏԱԼԴԵՀԻԴ
[ACETALDEHYDE]
65. ԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԻԼԱԼԱՆԻԼԻԶՈԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
[ACETYLMURAMYL-ALANYL-ISOGLUTAMINE]
18. ԱՑԵՏԱԼԴԵՀԻԴ
[ACETALDEHYDE]
66. ԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԻԼԱԼԱՆԻԼԻԶՈԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
[ACETYLMURAMYL-ALANYL-ISOGLUTAMINE]
19. ԱՑԵՏԱԼԻ
[ACETALS]
67. ԱՑԵՏԻԼՊՐՈԿԱԻՆԱՄԻԴ
[ACETYLPROCAINAMIDE]
20. ԱՑԵՏԱԼԻ
[ACETALS]
68. ԱՑԵՏԻԼՊՐՈԿԱԻՆԱՄԻԴ
[ACETYLPROCAINAMIDE]
21. ԱՑԵՏԱՄԻԴՆԵՐ
[ACETAMIDES]
69. ԱՑԵՏԻԼՏԻՈԽՈԼԻՆ
[ACETYLTHIOCHOLINE]
22. ԱՑԵՏԱՄԻԴՆԵՐ
[ACETAMIDES]
70. ԱՑԵՏԻԼՏԻՈԽՈԼԻՆ
[ACETYLTHIOCHOLINE]
23. ԱՑԵՏԱՄԻՆՈՖԵՆ
[ACETAMINOPHEN]
71. ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
24. ԱՑԵՏԱՄԻՆՈՖԵՆ
[ACETAMINOPHEN]
72. ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
25. ԱՑԵՏԱՆԻԼԻԴՆԵՐ
[ACETANILIDES]
73. ԱՑԵՏԻԼՑԻՍՏԵԻՆ
26. ԱՑԵՏԱՆԻԼԻԴՆԵՐ
[ACETANILIDES]
74. ԱՑԵՏԻԼՑԻՍՏԵԻՆ
27. ԱՑԵՏԱՏԿԻՆԱԶ
[ACETATE KINASE]
75. ԱՑԵՏՈԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
28. ԱՑԵՏԱՏԿԻՆԱԶ
[ACETATE KINASE]
76. ԱՑԵՏՈԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
29. ԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
[ACETATES]
77. ԱՑԵՏՈԲԱԿՏԵՐ
30. ԱՑԵՏԱՏՆԵՐ
[ACETATES]
78. ԱՑԵՏՈԲԱԿՏԵՐ
31. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACETYL COA ACETYLTRANSFERASE]
79. ԱՑԵՏՈԻՆ
32. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACETYL COA ACETYLTRANSFERASE]
80. ԱՑԵՏՈԻՆ
33. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACETYL COA ACYLTRANSFERASE]
81. ԱՑԵՏՈԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
34. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
[ACETYL COA ACYLTRANSFERASE]
82. ԱՑԵՏՈԻՆԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
35. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[ACETYL COA CARBOXYLASE]
83. ԱՑԵՏՈԼԱԿՏԱՏ-ՍԻՆՏԱԶ
36. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
[ACETYL COA CARBOXYLASE]
84. ԱՑԵՏՈԼԱԿՏԱՏ-ՍԻՆՏԱԶ
37. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ
[ACETYL COA HYDROLASE]
85. ԱՑԵՏՈՀԵՔՍԱՄԻԴ
38. ԱՑԵՏԻԼ-ԿՈԱ-ՀԻԴՐՈԼԱԶ
[ACETYL COA HYDROLASE]
86. ԱՑԵՏՈՀԵՔՍԱՄԻԴ
39. ԱՑԵՏԻԼԱՑՈՒՄ
[ACETYLATION]
87. ԱՑԵՏՈՆ
40. ԱՑԵՏԻԼԱՑՈՒՄ
[ACETYLATION]
88. ԱՑԵՏՈՆ
41. ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
[ACETYLGALACTOSAMINE]
89. ԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼՆԵՐ
42. ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
[ACETYLGALACTOSAMINE]
90. ԱՑԵՏՈՆԻՏՐԻԼՆԵՐ
43. ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ
[ACETYLGLUCOSAMINE]
91. ԱՑԵՏՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
44. ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ
[ACETYLGLUCOSAMINE]
92. ԱՑԵՏՈՖԵՆՈՆՆԵՐ
45. ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
[ACETYLGLUCOSAMINIDASE]
93. ԱՑԵՏՐԻԶՈԱԹԹՈՒ
46. ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
[ACETYLGLUCOSAMINIDASE]
94. ԱՑԵՏՐԻԶՈԱԹԹՈՒ
47. ԱՑԵՏԻԼԴԻԳԻԴՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[ACETYLDIGITOXINS]
95. ԱՑԵՏՕՔՍԻԱՑԵՏԻԼԱՄԻՆՈՖԼՈՒՈՐԵՆ
48. ԱՑԵՏԻԼԴԻԳԻԴՏՈՔՍԻՆՆԵՐ
[ACETYLDIGITOXINS]
96. ԱՑԵՏՕՔՍԻԱՑԵՏԻԼԱՄԻՆՈՖԼՈՒՈՐԵՆ

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM