English-Armenian Medical
(
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
C- CA CE CH CI CL CO CR CU CY CZ
COA COB COC COD COE COF COG COH COI COK COL COM CON COO COP COR COS COT COU COW COX
selected terms: 9 page 1 of 1

1. COPPER
[ՊՂԻՆՁ]
6. COPROPORPHYRINS
[ԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ]
2. COPPER RADIOISOTOPES
[ՊՂԻՆՁ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ]
7. COPULATION
[ԶՈՒԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ)]
3. COPROPHAGIA
[ԿՈՊՐՈՖԱԳԻԱ]
8. COPYING PROCESSES
[ՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ]
4. COPROPORPHYRINOGEN OXIDASE
[ԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՕՔՍԻԴԱԶ]
9. COPYRIGHT
[ՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ]
5. COPROPORPHYRINOGENS
[ԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՆԵՐ]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.


 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM