HOME

Category

.am websites

Cool site

TOP 25

Choose 50 best websites

Add site

Contacts

 LOCATION >> HOME >> Armenia. Legislation_on_Health_Care


location

250 Top sites by Polling sum         Ext-search  

search

 Title  ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ
Vote score Analysis
1 (min) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 (max)
 URL  http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=20 ...
 Description  
 Keywords  
 Poll  Poll Num : 1, Poll Ave : 2.00
 Uptime  09-25-2005
 ETC   Hits : 929, Comment : 0
 Email  

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունվել է 25.05.2004 Գլուխ I. Ընդհանուր դրույթներ Գլուխ 2. Հոգեկան առողջության պահպանման գործընթացը եվ հոգեկան խանգարումներով տառապող անձանց իրավունքները Գլուխ 3. Հոգեկան օգնության ապահովումը եվ սոցիալական պաշտպանությունը Գլուխ 4. Հոգեբուժական օգնություն իրականացումը Գլուխ 5. Հոժարակամ հոսպիտալացում Գլուխ 6. Ոչ հոժարակամ հարկադիր

   ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

   

 Name  Poll  Uptime  I.P  

  No comment