Armenian-English Medical
&
Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը Թ Ժ Ի Լ Խ Ծ Կ Հ Ձ Ղ Ճ Մ Յ Ն Շ Ո ՈՒ Չ Պ Ջ Ռ Ս Վ Տ Ց Փ Ք Օ Ֆ
ԵԳ ԵԶ ԵԹ ԵԿ ԵՂ ԵՆ ԵՌ ԵՍ ԵՎ ԵՐ ԵՔ
ԵՆԹ
selected terms: 70 page 1 of 1

1. ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBFORNICAL ORGAN]
36. ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ
[SUBARACHNOID HEMORRHAGE]
2. ԵՆԹԱԹԱՂԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBFORNICAL ORGAN]
37. ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
[SUBARACHNOID SPACE]
3. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBLINGUAL GLAND]
38. ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
[SUBARACHNOID SPACE]
4. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBLINGUAL GLAND]
39. ԵՆԹԱՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[HYPOGASTRIC PLEXUS]
5. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMS]
40. ԵՆԹԱՈՐՈՎԱՅՆԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[HYPOGASTRIC PLEXUS]
6. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBLINGUAL GLAND NEOPLASMS]
41. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ՊԱՆԿՐԵԱՏԷԿՏՈՄԻԱ) ԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
[PANCREATECTOMY]
7. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[HYPOGLOSSAL NERVE]
42. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ (ՊԱՆԿՐԵԱՏԷԿՏՈՄԻԱ) ԳԵՂՁԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ
[PANCREATECTOMY]
8. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
[HYPOGLOSSAL NERVE]
43. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[PANCREAS]
9. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
[HYOID BONE]
44. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[PANCREAS]
10. ԵՆԹԱԼԵԶՎԱՅԻՆ ՈՍԿՐ
[HYOID BONE]
45. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PANCREATIC INSUFFICIENCY]
11. ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)
[SUBGINGIVAL CURETTAGE]
46. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
[PANCREATIC INSUFFICIENCY]
12. ԵՆԹԱԼՆԴԱՅԻՆ ԿՅՈՒՐԵՏԱԺ (ՔԵՐԵԼՈՎ ՄԱՔՐԵԼ)
[SUBGINGIVAL CURETTAGE]
47. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[PANCREATIC CYST]
13. ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[SUBMUCOUS PLEXUS]
48. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[PANCREATIC CYST]
14. ԵՆԹԱԼՈՐՁԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
[SUBMUCOUS PLEXUS]
49. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԴԵԼՏԱ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
[DIARRHEOGENIC TUMOR]
15. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBMANDIBULAR GLAND]
50. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԴԵԼՏԱ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
[DIARRHEOGENIC TUMOR]
16. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁ
[SUBMANDIBULAR GLAND]
51. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԽՈՒՂԱԿ
[PANCREATIC FISTULA]
17. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES]
52. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԽՈՒՂԱԿ
[PANCREATIC FISTULA]
18. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND DISEASES]
53. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԾՈՐԱՆՆԵՐ
[PANCREATIC DUCTS]
19. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMS]
54. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԾՈՐԱՆՆԵՐ
[PANCREATIC DUCTS]
20. ԵՆԹԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[SUBMANDIBULAR GLAND NEOPLASMS]
55. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԿԵՂԾ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[PANCREATIC PSEUDOCYST]
21. ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ
[SUBDURAL EFFUSION]
56. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ԿԵՂԾ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ
[PANCREATIC PSEUDOCYST]
22. ԵՆԹԱԿԱՐԾՐԵՆԱՅԻՆ ՆԵՐԹՈՐԱՆՔ
[SUBDURAL EFFUSION]
57. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PANCREATIC DISEASES]
23. ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBCOMMISSURAL ORGAN]
58. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PANCREATIC DISEASES]
24. ԵՆԹԱԿՊՈՒՄԱՅԻՆ ՕՐԳԱՆ
[SUBCOMMISSURAL ORGAN]
59. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
[PANCREATIC HORMONES]
25. ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SAPHENOUS VEIN]
60. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
[PANCREATIC HORMONES]
26. ԵՆԹԱՄԱՇԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SAPHENOUS VEIN]
61. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PANCREATIC NEOPLASMS]
27. ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES]
62. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
[PANCREATIC NEOPLASMS]
28. ԵՆԹԱՄԻՏՈԽՈՆԴՐԻԱԼ ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ
[SUBMITOCHONDRIAL PARTICLES]
63. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[PANCREAS TRANSPLANTATION]
29. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME]
64. ԵՆԹԱՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԳԵՂՁԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
[PANCREAS TRANSPLANTATION]
30. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱ-ՈՂՆԱՇԱՐԱՅԻՆ "ԿՈՂՈՊՏՄԱՆ"ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
[SUBCLAVIAN STEAL SYNDROME]
65. ԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆՈՒ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
[SUBPHRENIC ABSCESS]
31. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN VEIN]
66. ԵՆԹԱՍՏՈԾԱՆՈՒ ԹԱՐԱԽԱԿՈՒՅՏ
[SUBPHRENIC ABSCESS]
32. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN VEIN]
67. ԵՆԹԱՎԵՏԱՅԻՆ ՀՈԴ
[SUBTALAR JOINT]
33. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN ARTERY]
68. ԵՆԹԱՎԵՏԱՅԻՆ ՀՈԴ
[SUBTALAR JOINT]
34. ԵՆԹԱՆՐԱԿԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ
[SUBCLAVIAN ARTERY]
69. ԵՆԹԱՑԱՆՑԵՆՍԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
[CHOROID HEMORRHAGE]
35. ԵՆԹԱՈՍՏԱՆԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱԶԵՂՈՒՄ
[SUBARACHNOID HEMORRHAGE]
70. ԵՆԹԱՑԱՆՑԵՆՍԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
[CHOROID HEMORRHAGE]

Buy website

Medical Clinic. Optician. Pharmacy. Physician. Travel Agency. Hotel reservation. Child Care. Education. Teachers. Lessons. Tests and Exams. Certification. Shopping Center. Store. Real Estate.
Affordable prices from $100.

 home Dictionaries Armenian-English English-Armenian MeSH Feedback  top
© 2008 -2011 Administrator MEDINDEX.AM